Staňte sa aj Vy úspešným absolventom Autoškoly Jednička a využite možnosť získať kvalitný výcvik za rozumnú cenu.

Prihlásenie do kurzu

Prihlásiť sa na kurz je možné iba donesením žiadosti osobne do priestorov Autoškoly Jednička a to najneskôr deň pred začatím kurzu. Žiadosť musí byť potvrdená všeobecným lekárom. Bez správne vyplnenej žiadosti Vás nemôžeme zaradiť do kurzu. Žiadosť nájdete TU. Stiahnite si ju a musíte ju vytlačiť obojstranne na 1 list formátu A4. Návod ako správne vyplniť prihlášku najdete nižšie na tejto stránke. Nezabudnite k žiadosti pripojiť svoj telefonický a e-mailový kontakt.

Viac informácii získate osobne v priestoroch Autoškoly Jednička na Exnárovej 59, telefonicky na čísle +421 944 711 772, alebo na emailovej adrese autoskola@aesluzby.sk. Na týchto kontaktoch Vám radi poskytneme všetky informácie potrebné k zaradeniu do kurzu.

Platba za výcvik

Platbu za výcvik môžete vykonať buď v hotovosti alebo bezhotovostne bankovym prevodom a to buď naraz celú sumu za výcvik, alebo na základe dohody s vedením autoškoly je možné rozdeliť platbu na splátky.

Platba musí byť vykonaná pred začiatkom kurzu, bez jej vykonania nebude účastník zaradený do kurzu. Ak sa účastník dohodne s vedením autoškoly na splátkach, musí byť pred začiatkom kurzu zaplatená prvá splátka a pred začatím jázd musí byť uhradená plná suma za výcvik. V opačnom prípade nebude žiadateľ pripustený na praktické jazdy až do doplatenia.

Platbu v hotovosti vykonávate v priestoroch Autoškoly Jednička, kde dostanete vystavený doklad z eKasy o prijatej platbe.

Druhou možnosťou je platba prevodom na bankový účet prevádzkovateľa autoškoly. Platobné údaje sú nasledovné:

Číslo účtu: 2943089839/1100
IBAN: SK53 1100 0000 0029 4308 9839
Variabilný symbol: Vaše rodné číslo
Konštantný symbol: 0558

Do správy pre prijímateľa môžete napísať meno a priezvisko, ulahčíte nám párovanie platieb. Ďakujeme

Tlačivo prihlášky sa nachádz a TU vo formáte PDF. Na jeho vytlačenie je potrebné mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov, ak ho nemáte, je možné ho bezplatne stiahnuť na tejto adrese. Tlačivo si stiahnite a vytlačte obojstranne na jeden list formátu A4. Ak je tlačivo v inom formáte alebo na 2 listoch papiera, nebude Vás možné zaradiť do kurzu!

Vytlačenú žiadosť je nutné vypísať čitateľne tlačeným písmom. Prvú orámovanú časť vypĺňa žiadateľ. Vypĺňa sa meno a priezvisko žiadateľa, jeho dátum a miesto narodenia a rodné číslo. Rodné priezvisko sa vypĺňa iba ak je iné ako aktuálne (napríklad u žien po svadbe). Adresa pobytu sa udáva ako adresa trvalého pobytu zapísaná v občianskom preukaze. Je potrebné zadať ulicu, súpisné a orientačné číslo, ďalej PSČ a mesto/obec. V prípade mesta treba napísať aj mestskú časť napr. Bratislava – Ružinov. Číslo vodičského preukazu a skupiny sa udávajú iba v prípade, ak žiadateľ už má vodičský preukaz (napríklad na motorku). Ak ide žiadateľ na výcvik na osobné auto uvedie do do poľa Žiadam o udelenie vodičského oprávnenia skupiny skupiny B1, B, AM. Žiadatelia o výcvik na nákladné vozidlá uvádzajú C1, C, T a pre prívesy za nákladné vozidlá C1E, CE. Pod tým, sa krížikom (X) zaškrtne udelenie na základe vodičského kurzu a skúšky z odbornej spôsobilosti v príslušnej kolónke. V poslednom riadku sa vypĺňa mesto/obec, kde má žiadateľ pobyt, aktuálny dátum (musí byť zhodný alebo skorší ako dátum lekárskej prehliadky) a žiadateľ tu svoju žiadosť podpíše.

Nasledovná časť sa vypĺňa iba ak je žiadateľ mladší ako 18 rokov. V takom prípade jeho zákonný zástupca vyplní svoje osobné údaje. Opäť musí byť dátum rovnaký alebo skorší ako dátum lekárskej prehliadky.

Na druhej strane tlačiva vyplní všeobecný lekár Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky. Pre skupinu B je potrebné uviesť skupinu 1, pre skupiny C a CE uviesť skupinu 2. Výsledok prehliadky má 3 možnosti, vždy môže byť vybraná iba jedna. Tá sa potvrdí zakrúžkovaním čísla 1. 2. alebo 3., zvyšné dve možnosti sa preškrtnú. Zároveň ale musí byť u všetkých 3 možností na pravej strane podpis lekára. Ak je žiadateľ spôsobilý bez obmedzenia uvedie pred podpis u možnosti 1 skupiny B1, B, AM. Ak žiadateľ potrebuje pre vedenie vozidla okuliare uvedie to lekár pri možnosti 3 ako podmienku HK 01.01 pre B1, B, AM. Ak používa okuliare aj kontaktné šošovky musí byť uvedená podmienka HK 01.06 pre B1, B, AM. Žiadateľ musí okuliare resp. kontaktné šošovky používať počas celej doby výcviku a skúšky.

Zvyšné časti žiadateľ nevypĺňa. Kolky majú časovo ohraničenú platnosť a preto ich nikdy nekupujte a nenalepujte. Kúpu a nalepenie kolkov za Vás vybaví autoškola.

Posledná časť Čestné vyhlásenie k splneniu niektorých podmienok na udelenie vodičského oprávnenia sa vypĺňa až v deň skúšky priamo pred policajtom. Nikdy tieto údaje nevypĺňajte dopredu.