Doškolovací kurz je určený pre žiadateľov, ktorým bol odobratý vodičský preukaz. O povinnosti absolvovať doškolovací kurz rozhoduje príslušný okresný dopravný inšpektorát Policajného zboru. Skladá sa z výučby teórie a praktických jázd. Obsah a rozsah učiva je členený podľa skupín vodičského oprávnenia, na ktorú sa výcvik vykonáva.

Priebeh kurzu

Žiadateľ je zaradený do doškolovacieho kurzu na základe rozhodnutia dopravného inšpektorátu. V tomto rozhodnutí je zároveň uvedené v akom rozsahu skupín má doškolovací kurz prebiehať. Na základe rozhodnutia je účastník zaevidovaný v JISCD (Jednotný informačný systém v cestnej doprave). Kurz sa skladá z teoretickej časti v rozsahu 12 vyučovacích hodín (12 x 45 minút) a 270 minút (6 x 45-minútových hodín) praktických jázd.

Teoretická časť je tématicky rozdelená nasledovne:

Skupina hodínPočet hodín
Predpisy o cestnej premávke6
Teória vedenia vozidla2
Zásady bezpečnej jazdy2
Problematika dopravnej nehodovosti2
Spolu12

Na rozdiel od vodičských kurzov, pri doškolovaciom kurze je nutné aby mal účastník 100% účasť a nie je možná ani elektronická náhrada výučby cez JISCD.

Po absolvovaní je účastníkovi prostredníctvom JISCD vydané osvedčenie o absolvovaní doškolovacieho kurzu, ktoré žiadateľ odovzdáva príslušnému dopravnému inšpektorátu spoločne s ďalšími dokladmi uvedenými v rozhodnutí (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, potvrdenie o psychickej spôsobilosti, potvrdenie o absolvovaní psychologických sedení – závisia od toho, čo je uvedené v rozhodnutí). Účastník musí k žiadosti tiež doložiť kolok správnej hodnoty.

Dopravný inšpektorát, ak žiadateľ dodá všetky požadované doklady, rozhodne o termíne skúšky, ktorá sa zvyčajne skladá z teoretického testu, praktickej skúšky na autocvičisku a skúšky v premávke. O rozsahu skúšky rozhoduje dopravný inšpektorát. Autoškola zabezpečí pristavenie vozidla s inštruktorom na praktickú časť skúšky, za predpokladu, že o to žiadateľ požiada a uvedie dátum a čas, na ktorý mu bola skúška určená.

Cena doškolovacieho kurzu a poplatku za pristavenie vozidla na skúšku sú uvedené v aktuálnom cenníku.