Osobitný výcvik umožňuje získanie vodičského oprávnenia skupiny A (motocykle bez obmedzenia výkonu) za predpokladu, že účastník je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A2 (motocykle s výkonom max 35kW), pričom musia byť splnené nasledovné požiadavky:

  • žiadateľ je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A2 minimálne dva roky,
  • žiadateľ predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A2,
  • žiadateľ absolvuje osobitný výcvik v autoškole (bez skúšky)

Priebeh kurzu

Potom čo je žiadateľ zaradený do kurzu je mu v JISCD (Jednotný informačný systém v cestnej doprave) vytvorené konto. Prihlasovacie údaje odosiela systém na e-mail, ktorý žiadateľ zadal pri prihlasovaní do kurzu. Po prihlásení do JISCD vidí každý žiak svoju dochádzku, koľko má odjazdené, atď. Každý žiak si tak môže sledovať priebeh svojho výcviku.

Prvou fázou výcviku je teoretická príprava, ktorá pozostáva z 11 vyučovacích hodín (jedna vyučovacia hodina ma dĺžku 45 minút), ktoré sú rozdelené nasledovne:

Skupina hodínPočet hodín
Predpisy o cestnej premávke6
Teória vedenia vozidla2
Zásady bezpečnej jazdy3
Spolu11

Po absolvovaní teórie sa vykonáva praktický výcvik, ktorý prebieha na výcvikovom vozidle Honda CB600F. Každý účastník musí absolvovať dokopy 405 minút (9 vyučovacích hodín) na výcvikovom vozidle, ktoré sú rozdelené nasledovne:

Oboznámenie sa s vozidlom45 minút
Výcvik vo vedení vozidla360 minút

Dokopy teda výcvik trvá 20 vyučovacích hodín.

Po absolvovaní osobitného výcviku je účastníkovi vydané osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku, na základe ktorého mu dopravný inšpektorát vydá vodičské oprávnenie skupiny A.

Ceny kurzu a ostatných poplatkov sú uvedené v aktuálnom cenníku.